کابلشو و دوراهه پرسی

خلاصه توضیح

کابلشو مسی و آلومینیومی پرسی مطابق با استاندارد DIN

توضیحات تکمیلیکابلشو  مسی پرسی قلع اندود در سطح مقطع های 10 تا 1000 میلیمتر مربع. مطابق با استاندارد DIN 46235
کابلشو  آلومینیومی پرسی در سطح مقطع های 10 تا 1000 میلیمتر مربع.مطابق با استاندارد DIN 46329
موف مسی پرسی قلع اندود در سطح مقطع های 10 تا 1000 میلیمتر مربع. مطابق با استاندارد DIN 46267
موف آلومینیومی پرسی در سطح مقطع های 10 تا 1000 میلیمتر مربع. مطابق با استاندارد DIN VDE 0295